ХААЛГАХ II

Албан үүрэг гүйцэтгүүлэх, хашуулах: алба хаалгах (а. Алба явуулах, алба эрхлүүлэх; б. Цэргийн албанд дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХААЛГАХ I