ХААДАЙХ

1. Хаадгар болох; таадайх, том хүн болох гэж тээхэлзэх;


2. [шилжсэн] Ихэрхэх, өөрийн хийсэн зүйлдээ сэтгэл хангалуун байх: хаадайх таадайх [хоршоо] (ихэрхэх, томрох, онгирох).