ХААДАЛ

Хаалт, боолт: хаадал барих (хаалт байгуулах), хаадал хийх (хаалт хийх).

хаадал барих хаалт байгуулах
хаадал хийх хаалт хийх