ХААГУУР I

Хаах, нээх товч, бариул: усны хаагуур (усны цоргыг хаах, нээх бариул, товч).

Ижил үг:

ХААГУУР II