ХААГИХ II

Утаа уугих, тоос дэгдэх: утаа хаагих (утаа уугих), тоос хаагих (тоос дэгдэх).

утаа хаагих утаа уугих
тоос хаагих тоос дэгдэх
Ижил үг:

ХААГИХ I