хаагдмал байдал
а. Бусадтай чөлөөтэй бус харьцдаг зан авир; б. Мэдээллийн чөлөөт бус байдал