хаагдал боогдол
юманд хоригдон чөлөөтэй бус байх нь