ФОСФОРТ

Фосфор бүхий: фосфорт өөх (амьтан, ургамлын эсэд орших фосфор болон азот агуулсан өөх тос).