ҮМРҮҮЛЭХ

Торгоох, торгоогоод орхих, хол хол шидэх.