ҮЛХЭН I

Хол, алс: үлхэн орших (хол орших).

Ижил үг:

ҮЛХЭН II