ҮЛХЭН II

үлхэн үлхэн хийх (үлхгэр юмны байн байн хөдлөх).

Ижил үг:

ҮЛХЭН I