ҮЛШГҮЙ I

Жаран таван оронтой тооны нэр.

Ижил үг:

ҮЛШГҮЙ II