ҮЛЭГДЭЛТ
/ бичиг /

Үлэгдэл бүхий: үлэгдэлт үг [хуучирсан] (өгүүлбэрийн дотор утга эс төгсгөсөн үг).