ҮЛЭМЖ II

Лхагва, буд зэрэг усан гараг.

Ижил үг:

ҮЛЭМЖ I