ҮЛЭМЖХЭН

Нэлээд үлэмж: үлэмжхэн айх (маш их айх), үлэмжхэн амжилт (нэлээд их амжилт) - дэлгэрэнгүй...

үлэмжхэн айх маш их айх
үлэмжхэн амжилт нэлээд их амжилт