ҮЛШГҮЙ II

1. Үлэх аргагүй, хэмжээлшгүй: үлшгүй их (хэмжээлшгүй их),


2. Зүйрлэшгүй, харьцуулшгүй: үлшгүй том (маш том).

үлшгүй их хэмжээлшгүй их
үлшгүй том маш том
Ижил үг:

ҮЛШГҮЙ I