ҮЛЭЭЛЭГ

1. Үлээх үйлийн нэр;


2. Үлээж дуугаргах хөгжмийн зэмсэг.