ҮЛЭХ I

1. Үлдэх, хоцрох: үлсэн хугацаа (үлдсэн хугацаа), үлсэн цэрэг (үлдсэн цэрэг) - дэлгэрэнгүй...


2. Илүү гарах: хоол үлэх (хоол илүү гарах).

үлсэн хугацаа үлдсэн хугацаа
үлсэн цэрэг үлдсэн цэрэг
хоол үлэх хоол илүү гарах
Ижил үг:

ҮЛЭХ II