ҮЛЭХ II

Багцаалан хэмжих, харьцуулах, жиших - Өртөө Жигмид, бүхий Жав нарт 242 лан ногдуулахад үлэх 1568 ланг хошууны дэлгэрэнгүй... Ардын заргын бичиг.

Ижил үг:

ҮЛЭХ I