ҮЛЭМЖЛЭХ

Үлэмж болгох, хэт их болгох, маш олон болгох.