ҮЛЭГ IV

Хүйсний хонгио, үнэч.

Ижил үг:

ҮЛЭГ I

ҮЛЭГ II

ҮЛЭГ III