ҮЛЭГ III

1. Хөндий, зай ихтэй: үлэг чээж (а. Хэнхдэг чээж; б. [шилжсэн] Цэцэн сэргэлэн);


2. [шилжсэн] Цээжлэх тогтоохдоо сайн, сэргэлэн.

үлэг цээж

а. Хэнхдэг цээж; б. [шилжсэн] Цэцэн сэргэлэн

Ижил үг:

ҮЛЭГ I

ҮЛЭГ II

ҮЛЭГ IV