ҮЛЭГДЭЛ
/ бичиг /

Үлдсэн юм, үлдэгдэл: үлэгдэл бараа (үлдсэн бараа).