ҮЙГДЭХ

Үйхэд өртөх - Цай буцлах зуур бярууны мах мөч мөчөөрөө салж тогоонд үйгдэв. дэлгэрэнгүй...