ҮЙЛГЭХ II

Салхи шуурганд хөнгөдөн өөрийн мэдэлгүй усанд унах.

Ижил үг:

ҮЙЛГЭХ I