ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

1. Үйлдвэрлэх үйлийн нэр;


2. Эд баялгийг бий болгох үйлдвэрлэх явц: материаллаг үйлдвэрлэл (бодит материал баялгийг бүтээх явц); үйлдвэрлэлийн дэлгэрэнгүй... (материаллаг баялаг бий болгох түүхэн тодорхой арга, үйлдвэрлэх хүч, үйлдвэрлэлийн харилцааны нэгдэл), үйлдвэрлэлийн гологдол (бүтээгдэхүүний зориулалт, стандарт, технологийн нөхцөл, бусад техникийн хэм хэмжээний шаардлагад тохироогүй бүтээгдэхүүн), үйлдвэрлэлийн нэгж (нэгдсэн технологийн шаардлагын дагуу харьцангуй бие даан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг аж ахуйн доторх хэсэг), үйлдвэрлэлийн сургалт (а. Техник мэргэжлийн боловсролын бүрэлдэхүүн хэсэг; б. Мэргэжилтэй ажилчдыг бэлтгэх хийгээд шууд үйлдвэрлэл дээр тэдний мэргэжлийг дээшлүүлэх хэлбэр), үйлдвэрлэлийн харилцаа (материал баялгийг үйлдвэрлэх явц дахь хүмүүсийн хоорондын харилцаа), үйлдвэрлэлийн хорт нөлөө (хөдөлмөр зохион байгуулалт, хөдөлмөрлөж буй орчны зохисгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр хүмүүсийн хөдөлмөрийн чадвар буурах, цочмог, архаг хордлого үүсэх, өвчлөл ихсэх зэрэг сөрөг үр дагавар), үйлдвэрлэлийн хоршоолол (хөрөнгө, хөдөлмөрөө нэгтгэж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн борлуулах зорилгоор иргэдийн сайн дурын үндсэн дээр нэгдсэн аж ахуйн нэгж), таваарын үйлдвэрлэл (эд зүйлийн үйлдвэрлэл), үйлдвэрлэл эрхлэх (үйлдвэрлэл явуулах) - Өмч хувьчилснаас хойш хувиараа үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэдийн тоо 40 орчим хувиар өссөн. “Зууны мэдээ” сонин., үйлдвэрлэлийн дадлага (оюутнуудын танхимд сурсан зүйлээ ажил хийж, өөрийн болгох дадлага), үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө (үйлдвэрлэн гаргах хэтийн бодлого), үйлдвэрлэлийн хоршоо (хувь хүмүүсийн хамтаар үйлдвэрлэн гаргах аж ахуйн зохион байгуулалт), үйлдвэрлэлийн хүчин чадал (үйлдвэрлэл хийх хүчин чадал), үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл (үйлдвэрлэл хийхэд хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмж).

материаллаг үйлдвэрлэл бодит материал баялгийг бүтээх явц
үйлдвэрлэлийн арга материаллаг баялаг бий болгох түүхэн тодорхой арга, үйлдвэрлэх хүч, үйлдвэрлэлийн харилцааны нэгдэл
үйлдвэрлэлийн гологдол бүтээгдэхүүний зориулалт, стандарт, технологийн нөхцөл, бусад техникийн хэм хэмжээний шаардлагад тохироогүй бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэлийн нэгж нэгдсэн технологийн шаардлагын дагуу харьцангуй бие даан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг аж ахуйн доторх хэсэг
үйлдвэрлэлийн сургалт а. Техник мэргэжлийн боловсролын бүрэлдэхүүн хэсэг; б. Мэргэжилтэй ажилчдыг бэлтгэх хийгээд шууд үйлдвэрлэл дээр тэдний мэргэжлийг дээшлүүлэх хэлбэр
үйлдвэрлэлийн харилцаа материал баялгийг үйлдвэрлэх явц дахь хүмүүсийн хоорондын харилцаа
үйлдвэрлэлийн хорт нөлөө хөдөлмөр зохион байгуулалт, хөдөлмөрлөж буй орчны зохисгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр хүмүүсийн хөдөлмөрийн чадвар буурах, цочмог, архаг хордлого үүсэх, өвчлөл ихсэх зэрэг сөрөг үр дагавар
үйлдвэрлэлийн хоршоолол хөрөнгө, хөдөлмөрөө нэгтгэж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн борлуулах зорилгоор иргэдийн сайн дурын үндсэн дээр нэгдсэн аж ахуйн нэгж
таваарын үйлдвэрлэл эд зүйлийн үйлдвэрлэл
үйлдвэрлэл эрхлэх үйлдвэрлэл явуулах
үйлдвэрлэлийн дадлага оюутнуудын танхимд сурсан зүйлээ ажил хийж, өөрийн болгох дадлага
үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө үйлдвэрлэн гаргах хэтийн бодлого
үйлдвэрлэлийн хоршоо хувь хүмүүсийн хамтаар үйлдвэрлэн гаргах аж ахуйн зохион байгуулалт
үйлдвэрлэлийн хүчин чадал үйлдвэрлэл хийх хүчин чадал
үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл үйлдвэрлэл хийхэд хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмж