ҮЙЛДВЭРЧИН

Биеийн хүчин үнэлж амьдрах хүн: үйлдвэрчний эвлэл (ажилчин, албан хаагчдын эрх ашгийг хамгаалж, дэлгэрэнгүй...

үйлдвэрчний эвлэл ажилчин, албан хаагчдын эрх ашгийг хамгаалж, тэдэнд үйлчлэх байгууллага
үйлдвэрчин олон нийт үйлдвэрчид, үйлдвэрчин түмэн
үйлдвэрчин түмэн үйлдвэрчин олон