ҮЙЛДҮҮЛЭХ

Бусдаар хийлгэх - Аврал даатгал үйлдүүлэх хэрэгт онц хүчин зүтгэсэн. дэлгэрэнгүй... үйлдүүлэх хэв (бусдаар хийлгэх үйлийг тэмдэглэсэн хэлзүйн утга).