ҮЙЛДВЭРЛЭХ

Үйлдэн бий болгох, бий болгох, бүтээх - Одоо улс хөгжин, малынхаа ашиг шимийг боловсруулж үйлдвэрлэх, гадаад дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., үйлдвэрлэх боломжийн хязгаар (нэг бүтээгдэхүүнийг тодорхой хэмжээгээр хийхэд нөгөө нэг бүтээгдэхүүний хэмжээ үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн байгаа боломжоос шалтгаалж урвуу хамаарлаар холбогдохыг графикт үзүүлэхэд хэвтээ, босоо тэнхлэг дээр тус тусад нь хамгийн их хэмжээтэй хийж болох хоёр бүтээгдэхүүний хэмжээсийг олоод хооронд нь гүдгэр шугамаар холбосон шугам), үйлдвэрлэх хүчин (үйлдвэрлэлийн багаж хэрэгсэл, ажиллах хүчний цогц), нөхөн үйлдвэрлэх (нөхөн бий болгох), зэвсэг үйлдвэрлэх (зэвсэг бий болгох).

үйлдвэрлэх боломжийн хязгаар нэг бүтээгдэхүүнийг тодорхой хэмжээгээр хийхэд нөгөө нэг бүтээгдэхүүний хэмжээ үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн байгаа боломжоос шалтгаалж урвуу хамаарлаар холбогдохыг графикт үзүүлэхэд хэвтээ, босоо тэнхлэг дээр тус тусад нь хамгийн их хэмжээтэй хийж болох хоёр бүтээгдэхүүний хэмжээсийг олоод хооронд нь гүдгэр шугамаар холбосон шугам
үйлдвэрлэх хүчин үйлдвэрлэлийн багаж хэрэгсэл, ажиллах хүчний цогц
нөхөн үйлдвэрлэх нөхөн бий болгох
зэвсэг үйлдвэрлэх зэвсэг бий болгох