үйлдвэрлэх боломжийн хязгаар
нэг бүтээгдэхүүнийг тодорхой хэмжээгээр хийхэд нөгөө нэг бүтээгдэхүүний хэмжээ үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн байгаа боломжоос шалтгаалж урвуу хамаарлаар дэлгэрэнгүй...