үйлдвэрлэх хүчин
үйлдвэрлэлийн багаж хэрэгсэл, ажиллах хүчний цогц