ҮЙЛДВЭРЖҮҮЛЭХ

Үйлдвэртэй болгох: улс орноо үйлдвэржүүлэх (улс орноо төрөл бүрийн үйлдвэртэй болгох).