ҮЙЛГҮЙ II:

үйлгүй адилхан (маш адилхан, өвчсөн юм шиг адилхан).

Ижил үг:

ҮЙЛГҮЙ I