элдвийг үзэх
амьдралд янз бүрийн юм үзэж, туулж өнгөрүүлэх