ҮДЭЭС

1. Үдэж бэхэлсэн зүйл: бөх үдээс (бат бөх үдэж тогтоосон зүйл), сайн үдээстэй хана дэлгэрэнгүй...


2. Үдэхэд хэрэглэх утас шөрмөс зэрэг: гутлын үдээс (гутал үдэхэд зориулсан уяа) - Хорлоо явган сууж хүүгийн шаахайны үдээсийг дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

бөх үдээс бат бөх үдэж тогтоосон зүйл
сайн үдээстэй хана ханыг бэхэлж тогтоох уяа нь сайн
үдээстэй ном үдэж бэхэлсэн ном
дансны үдээсэнд орох ямар нэгэн хэрэг дарагдах, илрэхгүй болох
гутлын үдээс гутал үдэхэд зориулсан уяа