сайн үдээстэй хана
ханыг бэхэлж тогтоох уяа нь сайн