дансны үдээсэнд орох
ямар нэгэн хэрэг дарагдах, илрэхгүй болох