үхсэн баас
/ доромж /
ер хэрэгцээгүй, огт хэрэггүй, шал хэрэггүй, юу ч биш гэсэн утга