БААСРАХ

1. Баас шиг болох: аарц баасрах (аарц бурьтаж муудах);


2. [шилжсэн] Зорьсондоо хүрэхгүй эргэх, буцах;
3. Хэлсэн ярьснаа умартах, үгнээсээ няцах: ярьснаа баасрах (хэлсэн ярьснаасаа буцах, үгнээсээ няцах).

аарц баасрах аарц бурьтаж муудах
ярьснаа баасрах хэлсэн ярьснаасаа буцах, үгнээсээ няцах