БААСРУУЛАХ

Бааруулах, зорьсноосоо няцаж буцахад хүргэх.