БААСГҮЙ
/ яриа /

Аливаа ажлыг чин үнэнч гүйцэд хийдэг, огт дахилтгүй нэгмөсөн гүйцэтгэдэг.