УЛАЙРАЛ II

Мэрийн чармайсан байдал.

Ижил үг:

УЛАЙРАЛ I