УЛАЙРУУЛАХ I

1. Улаан болгох;


2. Улайсгуулах.

Ижил үг:

УЛАЙРУУЛАХ II