УЛАЙСМАЛ

Нэгэнт улайссан юм: улайсмал төмөр (хэт халж улайссан байгаа төмөр).