баас хатах

өтгөн хэтэрхий агшуун болж, хялбар гадагшлахгүй болох