салан баавгай

а. Мартамхайн хор хохирлыг баавгайн дүрээр илэрхийлсэн үлгэрийн баатар; б. Мартамхай, барьсан тавьснаа мэддэггүй зан