БААГИУЛАХ

Утаа савсуулах, утаа багсран гарах: баагиулж суух (тамхи татан суух) - Хүүдийтэй тамхи гаргаж, дэлгэрэнгүй... Д.Пүрэвдорж. Талын туяа., тамхи баагиулах (тамхи татаж, утааг нь савсуулан уугиулах) - Донхор гаансаа гаргаж, галзуу улаанаа нэрмээр санагдсан боловч, номт их багшийнхаа өргөөнд баагиулахаас эмээжээ. Л.Түдэв. Уулын үер., утаа баагиулах (утаа савсуулах) - Энд тэнд утаа баагиулан байв. Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг.

баагиулж суух тамхи татан суух
тамхи баагиулах тамхи татаж, утааг нь савсуулан уугиулах
утаа баагиулах утаа савсуулах