БААДУУ I

Оньсон хөдөлгүүрийг ажиллуулах уян харимхай төхөөрөмж; эрчлүүр: цагны баадуу (цагны эрчлүүр), дэлгэрэнгүй... (а. Цагны эрчлүүр сулрах; б. [шилжсэн] Ааг омог нь намдах), баадууг нь чангалах (а. Цагны эрчлүүрийг чангалан ажиллуулах; б. [шилжсэн] Аагшуулах, омогшуулах, дэвэргэх), *баадуу нь чангарах (биеэ тоон сагсуурах).

цагны баадуу цагны эрчлүүр
баадуу нь сулрах а. Цагны эрчлүүр сулрах; б. [шилжсэн] Ааг омог нь намдах
баадууг нь чангалах а. Цагны эрчлүүрийг чангалан ажиллуулах; б. [шилжсэн] Аагшуулах, омогшуулах, дэвэргэх
баадуу нь чангарах биеэ тоон сагсуурах
Ижил үг:

БААДУУ II

БААДУУ III