БААДУУРАХ II

Хөөрч сагсуурах.

Ижил үг:

БААДУУРАХ I