БААДУУРХАХ

Хөөрч сагсууран бардамнах, ааг омогтоо эрдэх.